ΣΟΧ 3/2023 (Α.Π.:10778/29-05-2023) με ΑΔΑ:6ΗΤ2ΩΗΟ-ΗΞ7 Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Σύρου -Ερμούπολης

6 Ιουλίου, 2023 14:10
  1. ΣΟΧ 3/2023 (Α.Π.:10778/29-05-2023)
  2. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
  3. Ειδικό Παράρτημα (Α1) «Απόδειξης γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ»με σήμανση έκδοσης «7-4-2023»
  4. Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
  5. Ανακοίνωση Προθεσμιών Αιτήσεων (ορθή επανάληψη)
Ετικέτες: