ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμουπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

15 Ιουνίου, 2023 11:43

1. Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

2. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 (Α.Π.:9401/10-05-2023)

3. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»

4. Έντυπο ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ

Ετικέτες: