Προσωρινοι πίνακες της αρ.πρωτ: 15619/28-07-2023 με ΑΔΑ: 6ΕΛ3ΩΗΟ-ΡΟΒ Ανακοίνωσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου είκοσι επτά (27) θέσεων πλήρους απασχόλησης και δέκα (10) θέσεων μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως) για το διδακτικό έτος 2023-2024

25 Αυγούστου, 2023 14:53
  1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 71 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΗΣ & 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 63 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΗΣ & 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  3. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 8 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΗΣ & 3 ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σημείωση : για να περιστραφεί η σελίδα αρχείου “pdf” επιλέξτε menu – view- rotate view left ή right

Ετικέτες: