Πράξη Εφαρμογής στρατοπέδου

3 Φεβρουαρίου, 2023 14:28

Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/83101/2028/09-08-2022 Απόφαση με θέμα «Έγκριση τροποποίησης Υ.Α. 7410/2010 – ΑΑΠ ‘82 Πολεοδομικής Μελέτης Στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφείρη Δήμου Ερμούπολης Σύρου», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 503Δ/11-8-2022). Επισημαίνουμε ότι ένσταση κατά της πράξης επιτρέπεται να υποβληθεί μέσα σε 15 μέρες από τη μέρα της κοινοποίησης (υπ’ αριθμόν 79881/3445/6-12-84 Απόφαση, άρθρο 5, παρ. 2 ).