Ορισμός Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής

7 Οκτωβρίου, 2021 14:23

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 207/05-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΟ0ΩΗΟ-ΧΛ6) απόφαση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης, η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και η ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου, μεταβιβάζεται στον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μηνά Αληφραγκή έως την 31η Οκτωβρίου 2021.

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης