Αποτελέσματα της ΣΟΧ 4/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου για διάστημα έξι (6) μηνών

3 Αυγούστου, 2023 15:04

1. Κατάσταση Υποψηφίων
2. Πίνακας Βαθμολογίας
3. Πίνακας Απορριπτέων
4. Πίνακας Προσληπτέων

Ετικέτες: