Αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2 Αυγούστου, 2023 14:47

1. Κατάσταση Υποψηφίων
2. Πίνακας Κατάταξης – Βαθμολογίας
3. Πίνακας Απορριπτέων
4. Πίνακας Προσληπτέων

Ετικέτες: