Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών

4 Απριλίου, 2023 14:51

Κατάσταση Υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2023

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων ΤΕ κατηγορίας

Πίνακας Προσληπτέων Υποψηφίων ΤΕ κατηγορίας