Ανοικτός Διαγωνισμός για τον Κλιματισμό/Αερισμό Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Λυκείων

9 Μαρτίου, 2023 15:08

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 266.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16).

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 03/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα ημερολογιακές ημέρες (150) από την υπογραφή της σύμβασης.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης