Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για έργο "Συντήρηση – αποκατάσταση πεζοδρομίων, παραδοσιακών οδοστρωμάτων και βελτίωση προσβασιμότητας στις Δημοτικές οδούς ΔΕ Ερμιούπολης (Χρήση 2017)”

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Συντήρηση  –  αποκατάσταση  πεζοδρομίων,  παραδοσιακών  οδοστρωμάτων  και  βελτίωση προσβασιμότητας στις Δημοτικές οδούς ΔΕ Ερμιούπολης (Χρήση 2017)”.

Go to top