Ανακοίνωση του Δήμου για την προκήρυξη 3Κ/2018 για την Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων μόνιμου προσωπικού σε ΟΤΑ α΄ βαθμού

       Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε υπ΄αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ/2-2-2018, που αφορά στην Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

     Το ΦΕΚ της Προκήρυξης μπορείτε να το αναζητήσετε στο Σύνδεσμο του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr, στο site του ΑΣΕΠ: www.asep.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.syros-ermoupolis.gr.

     Οι θέσεις που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη για το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης συνολικά επτά (7) θέσεις διαφόρων κατηγοριών και ειδικότερα:

Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κωδικός 3126: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων - θέσεις μία (1)

Κωδικός 3127: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων –θέσεις μία (1)

Κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

Κωδικός 1563:ΥΕ Εργατών Καθαριότητας –θέσεις τέσσερις (4)

Κωδικός 1695: ΥΕ Προσωπικό Καθαριότηταςθέσεις μία (1)

Οι θέσεις που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη για τη Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης –Αποχέτευσης Σύρου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) συνολικά πέντε (5) θέσεις διαφόρων κατηγοριών και ειδικότερα:

Κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

Κωδικός 1031: ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΙΔΑΧ) –θέσεις μία (1)

Κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

Κωδικός 1235: ΤΕ Μηχανικών–Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (ΙΔΑΧ) –θέσεις μία (1)

Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κωδικός 2625: ΔΕ Οδηγών Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (ΙΔΑΧ) –θέσεις μία (1)

Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κωδικός 2744: ΔΕ Τεχνιτών Συντ. Μηχ. Εγκαταστάσεων Μηχανοτεχνιτών (ΙΔΑΧ) –θέσεις δύο (2) .

     Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίου κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, έτσι όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της Προκήρυξης πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr , σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολης ηλεκτρονικών αιτήσεων όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της Προκήρυξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κατηγορία Εκπαίδευσης

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων

Ώρα λήξης

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Τρίτη 13 Μαρτίου

14:00

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Τρίτη 13 Μαρτίου

14:00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 7 Μαρτίου

14:00

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)

Πέμπτη 8 Μαρτίου

Παρασκευή 23Μαρτίου

14:00

       Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

   Μετά την ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση :  

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

3Κ/2018

Τ.Θ.14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας τις θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά έτσι όπως προβλέπονται αναλυτικά στην Προκήρυξη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατηγορία Εκπαίδευσης

Ημερομηνία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής ηλεκτρονικής αίτησης και λοιπών επισυναπτόμενων δικαιολογητικών αιτήσεων   λήγει με την Πάροδο της:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)

16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)

16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)

12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)

27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης

     Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

     Όλες οι λεπτομέρειες για τα απαραίτητα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τη μοριοδότησή τους, τα κριτήρια κατάταξης κ.λπ. περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη 3Κ/2018 και στα Παραρτήματά της.

Go to top