Απομάκρυνση Εγκαταλελιμμένων Οχημάτων

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (ΦΕΚ Β’ 1373/24-4-2017) η Επιτροπή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων & Μοτοποδηλάτων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.

Μετά την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ.9 του Π.Δ. 116/5-3-2004 ΦΕΚ 81 Α/2004 «... όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κοινότητα του Δήμου ή Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν λόγω Δήμος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για δέκα ημέρες από την ημέρα περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης...».

Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 18η Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων & Μοτοποδηλάτων εντόπισε ογδόντα επτά (87) οχήματα, εκ των οποίων εξήντα οκτώ (68) Ι.Χ.Ε. και δεκαεννέα (19) μοτοποδήλατα.

Α. Στην ανακύκλωση μεταφέρθηκε ένα (1) Ι.Χ.Ε. και δύο (2) μοτοποδήλατα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Β. Από τους ιδιοκτήτες απομακρύνθηκαν σαράντα εννέα (49) Ι.Χ.Ε. και δεκατρία (13) μοτοποδήλατα.

Γ. Η διαδικασία απομάκρυνσης δεκατριών (13) Ι.Χ.Ε. και τριών (3) μοτοποδηλάτων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Βάσει των ανωτέρω, ενημερώνουμε τους δημότες, τους κατοίκους του νησιού μας και κάθε ενδιαφερόμενο ότι, αν επιθυμούν να κρατήσουν το όχημά τους για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως ότι θα το αποθηκεύουν σε ιδιωτικό χώρο.

Go to top